Informativni izračun stanovanjskega kredita

Možnost obrestne mere

Poskrbite, da boste izbrali najboljšo obrestno mero za vaše potrebe in finančno stanje.

Nespremenljiva kreditna obrestna mera

Kreditna obrestna mera je nespremenljiva (fiksna) za celotno obdobje trajanja kreditne pogodbe. Ustrezna izbira za vse, ki želite varnost pred spreminjanjem kreditne obrestne mere. V tem primeru bo lažje tudi načrtovanje izdatkov za prihodnost, saj bodo mesečne obveznosti ostale enake za celotno obdobje odplačevanja kredita.
Najdaljša doba odplačila je 30 let.

Spremenljiva kreditna obrestna mera

Kreditna obrestna mera je spremenljiva in enaka seštevku vrednosti 3-mesečnega EURIBOR-ja, ki se spreminja, ter obrestne marže, ki se ne spreminja. Kreditna obrestna mera in posledično obresti ne morejo biti negativne. V primeru dviga vrednosti 3-mesečnega EURIBOR-ja in posledično kreditne obrestne mere se lahko skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, tudi občutno poveča.

OSNOVNI POGOJI ZA KREDITOJEMALCA ZA SKLENITEV KREDITNE POGODBE

  • ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče,
  • ima stalno prebivališče v državi, katere domača valuta je EUR (v državah EMU),*

*V kolikor ni državljan RS mora predložiti dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika in dokazilo o davčnem rezidentstvu v RS.

  • prejema na transakcijski račun pri katerikoli banki v RS redne mesečne prilive v domači valuti EUR (na primer plačo ali pokojnino),
  • kreditojemalec ob najemu kredita ne sme biti mlajši od 18. let.

Vas zanima več? Poiščite odgovore na vprašanja.

Kontaktirajte nas

Naroči se na sestanek
Naroči povratni klic

Podrobnejše informacije v zvezi z informativnim izračunom kredita

Informativni izračun kredita je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za Banko.

Možnost sklenitve kreditne pogodbe bo Banka predhodno preverila, saj so kreditne storitve namenjene kreditno sposobnim kreditojemalcem Banka je v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) dolžna pred odobritvijo kredita izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Banka si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne sklenitev kreditne pogodbe. Višina in končna cena kredita sta odvisni od vrste in načina zavarovanja kredita ter bonitete kreditojemalca.

Informativni izračun kredita upošteva pogoje, veljavne na dan izračuna, ob predpostavki, da bo kredit črpan zadnji dan v mesecu, zato interkalarne obresti niso izračunane in niso upoštevane pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM).

V primeru, da bi se pogoji spremenili oziroma bi se ugotovile druge oziroma drugačne okoliščine in/ali stanje na strani kreditojemalca se lahko pogoji, ki so vključeni v informativni izračun kredita prilagodijo oziroma spremenijo.

Anuiteta je izračunana po metodi skupne kreditne obrestne mere.

Efektivna obrestna mera (EOM) je odstotna stopnja, ki na letni ravni odraža dejansko ceno kredita kot razmerje med skupnimi stroški kredita in skupnim zneskom kredita. Efektivna obrestna mera (EOM) se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja kredita, roka vračila kredita, števila mesečnih obveznosti, kreditne obrestne mere in morebitnih drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec (na primer morebitnih stroškov odobritve kredita, morebitnih okvirnih stroškov transakcijskega računa, morebitnih stroškov zavarovanja, morebitnih stroškov cenitve nepremičnine v primeru kreditne pogodbe za nepremičnino in morebitnih drugih stroškov).

Izračun efektivne obrestne mere (EOM) v informativnem izračunu kredita je kot informacija namenjen kreditojemalcu, ki mu omogoči primerjavo med različnimi ponudbami istovrstnih kreditov. Efektivna obrestna mera (EOM) v informativnem izračunu kredita je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katerakoli pogoj kredita, ki je kot predpostavka upoštevan v izračunu. V izračun EOM so poleg kreditnih obresti vključeni še mesečni stroški vodenja TRR v znesku 4,90 EUR za komitente banke, mesečni strošek vodenja kredita v povprečnem znesku 3,10 EUR in v primeru izračuna za stanovanjski kredit še enkratni strošek cenitve zastavljene nepremičnine v znesku 280,00 EUR (stanovanje).

V primeru, da informativni izračun kredita vključuje spremenljivo kreditno obrestno mero je ta enaka seštevku vrednosti 3-mesečnega EURIBOR-ja, ki se spreminja, ter obrestne marže, ki se ne spreminja. Kreditna obrestna mera in posledično obresti ne morejo biti negativne. V informativnem izračunu kredita je upoštevana vrednost 3-mesečnega EURIBOR-ja na dan: 24.07.2024 informativnega izračuna. V primeru dviga vrednosti 3-mesečnega EURIBOR-ja in posledično kreditne obrestne mere se lahko skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, tudi občutno poveča.